Raporty okresowe 2010

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2010

Skonsolidowany raport roczny  RS 2010
- Pismo Prezesa Zarządu NTT System S.A.

- Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności  Grupy Kapitałowej  2010 r.
- Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r.

 

RAPORT ROCZNY 2010

Raport roczny  R 2010
- Pismo Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- Sprawozdanie finansowe za rok 2010
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.
- Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

 

WYNIKI FINANSOWE  - IV KWARTAŁ 2010

-Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
-Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2010r.

 

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2010r.

 

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2010

Skonsolidowany raport półroczny  PSr  2010
- Raport biegłych rewidentów z przeglądu śródrocznego sprawozdania
finansowego

- Skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 - PSr2010
- Sprawozdanie Zarządu z działalności  Grupy Kapi tałowej  za I półrocze 2010r.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności  spr. finansowego
- Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansow

 

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2010r.