Raporty bieżące 2008

Raport 43/2008 - Informacja o niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego określonej w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Raport 42/2008 - Nabycie akcji NTT System S.A. przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu


Raport 41/2008 - Umowa znacząca – dostawa oprogramowania edukacyjnego dla szkół wyposażonych w pracownie komputerowe w ramach projektu MEN
- "Pracownie komputerowe dla szkół
"

Raport 40/2008 - Zbycie akcji NTT System S.A. przez Członka Rady Nadzorczej

Raport 39/2008 - Powołanie członków Rady Nadzorczej NTT System S.A. na nową kadencję
- Życiorysy członków Rady Nadzorczej  powołanych w dniu 8.10.2008

Raport 38/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 8 października 2008 r.
- Wykaz akcjonariuszy posiad. co najmniej  5% głosów.

Raport 37/2008 - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 08.10.2008 r.

- Treść uchwał  podjętych przez NWZ w dniu 08.10.2008 r.

Raport 36/2008 - Informacja o zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej


Raport 35/2008 - Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności


Raport 34/2008 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


Raport 33/2008 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 8 października 2008 r.


Załącznik do Raportu 33/2008


Raport 32/2008 - Termin zwołania NWZ oraz porządek obrad

- Ogłoszenie zwołania NWZ na 8 października 2008 r.

Raport 31/2008 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


Raport 30/2008 - Podpisanie umowy na budowę budynku produkcyjno-magazynowego - realizacja celu emisyjnego


Raport 29/2008 - Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę


Raport 28/2008 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej AGE Computer Sp. z o.o. we Wrocławiu


Raport 27/2008 - Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.


Raport 26/2008 - Aneks do Umowy Kredytu Zaliczka z dnia 6 grudnia 2005 r.


Raport 25/2008 - Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr 2004/1001618733 z dnia 10 marca 2004 r.


Raport 24/2008 - Tekst jednolity statusu NTT System

- Tekst jednol i ty Statutu NTT System S.A.

Raport 23/2008 - Powołanie Członka Zarządu Spółki


Raport 22/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2008 r.

-  Wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ NTT System S.A.

Raport 21/2008 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.06.2008 r.

- Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy


Raport 20/2008 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 r. i ocena Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej NTT System Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
- Stanowisko Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2008 r.

Raport 19/2008 - Nabycie nieruchomości - realizacja celu emisyjnego

Raport 18/2008 - Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez NTT System S.A. w roku 2007
- Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez NTT System S.A. w 2007 roku

Raport 17/2008 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 30 czerwca 2008 r.
- Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Raport 16/2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 30.06.2008 r.


Raport 15/2008 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2008 z dnia 15 maja 2008 r.

Raport 14/2008 - Umowa znacząca – dostawa pracowni komputerowych w związku z przetargiem MEN

Raport 13/2008 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2008 dot. rozwiązania umowy z Hyperion S.A.

Raport 12/2008 - Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną

Raport 11/2008 - Rozwiązanie umowy z Hyperion S.A.


Raport 10/2008 - Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym


Raport 9/2008 - Aneks do Umowy Kredytu Zaliczka

Raport 8/2008 - Umowa z "SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA" Sp. z o.

Raport 7/2008 - Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr PBP/ZDS/KR-RB/0025/07


Raport 6/2008 – Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr PBP/ZDS/KR-RB/0026/07


Raport 5/2008 – Nabycie nieruchomości - realizacja celu emisyjnego


Raport 4/2008 – Aneksy do umów dostaw z MCSI Ltd Sp. z o.o.


Raport 3/2008 – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2008


Raport 2/2008 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

- Wykaz informacji przekazanych w 2007 r.


Raport 1/2008 – Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW