Wybrane dane finansowe - 2011 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 640 570
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 862
Zysk (strata) brutto 1 257
Zysk (strata) netto 813
Aktywa razem 179 139
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 952
Zobowiązania długoterminowe 3 397
Zobowiązania krótkoterminowe 54 555
Kapitał własny 121 187
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0
377 589