Raporty okresowe 2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2011

Skonsolidowany raport roczny  RS 2011
- List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności  Grupy Kapitałowej  2011 r.
- Opinia i Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.

 

RAPORT ROCZNY 2011

Raport roczny  R 2011
- List Prezesa Zarządu NTT System S.A.
- Oświadczenie Zarządu
- Sprawozdanie finansowe za rok 2011
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.
- Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za 2011 r.

 

WYNIKI FINANSOWE  - IV KWARTAŁ 2011

-Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
-Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2011r.

 

WYNIKI FINANSOWE - III KWARTAŁ 2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr   3 / 2011
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2011r.

 

WYNIKI FINANSOWE - I PÓŁROCZE 2011

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za pierwsze półrocze 2011 r.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności półrocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności.
- Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansow

 

WYNIKI FINANSOWE - I KWARTAŁ 2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr   1 / 2011
- Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2011r.