Wybrane dane finansowe 2004

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 401 486
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 678
Zysk (strata) brutto 3 662
Zysk (strata) netto 3 029
Aktywa razem 101 193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 585
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 73 321
Kapitał własny 25 608
Kapitał zakładowy 383
Liczba akcji
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję