Wybrane dane finansowe - 2017 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 461 068
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 188
Zysk (strata) brutto 2 119
Zysk (strata) netto 1 752
Aktywa razem 174 363
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 848
Zobowiązania długoterminowe 2 056
Zobowiązania krótkoterminowe 42 792
Kapitał własny 129 515
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,12 zł