Wybrane dane finansowe - 2016 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 577 485
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 679
Zysk (strata) brutto 3 608
Zysk (strata) netto 3 039
Aktywa razem 240 619
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 856
Zobowiązania długoterminowe 3 530
Zobowiązania krótkoterminowe 109 326
Kapitał własny 127 763
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

377 589