Wybrane dane finansowe - 2015 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 679 310
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 556
Zysk (strata) brutto 5 661
Zysk (strata) netto 4 931
Aktywa razem 247 684
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 872
Zobowiązania długoterminowe 4 849
Zobowiązania krótkoterminowe 113 023
Kapitał własny 129 812
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,32 zł
377 589