Wybrane dane finansowe - 2014 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 725 556
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 550
Zysk (strata) brutto 4 766
Zysk (strata) netto 2 942
Aktywa razem 240 902
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 968
Zobowiązania długoterminowe 1 448
Zobowiązania krótkoterminowe 112 520
Kapitał własny 126 934
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 13 850 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,15 zł
377 589