Wybrane dane finansowe - 2013 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 697 591
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 392
Zysk (strata) brutto 2 687
Zysk (strata) netto 2 113
Aktywa razem 272 410
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 418
Zobowiązania długoterminowe 3 270
Zobowiązania krótkoterminowe 145 148
Kapitał własny 123 992
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,00 zł
377 589