Wybrane dane finansowe - 2012 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 657 028
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 188
Zysk (strata) brutto 3 842
Zysk (strata) netto 2 391
Aktywa razem 246 387
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 866
Zobowiązania długoterminowe 3 389
Zobowiązania krótkoterminowe 119 477
Kapitał własny 123 521
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
0,03 zł
377 589