Wybrane dane finansowe - 2010 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 540 128
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 715
Zysk (strata) brutto -7 779
Zysk (strata) netto -6 765
Aktywa razem 234 935
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 561
Zobowiązania długoterminowe 3 715
Zobowiązania krótkoterminowe 110 846
Kapitał własny 120 374
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0