Wybrane dane finansowe - 2009 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 493 215
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 958
Zysk (strata) brutto -3 947
Zysk (strata) netto -3 659
Aktywa razem 196 107
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 003
Zobowiązania długoterminowe 2 615
Zobowiązania krótkoterminowe 71 388
Kapitał własny 122 104
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0