Wybrane dane finansowe - 2008 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 649 532
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 748
Zysk (strata) brutto 5 985
Zysk (strata) netto 4 210
Aktywa razem 232 860
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 435
Zobowiązania długoterminowe 2 850
Zobowiązania krótkoterminowe 102 585
Kapitał własny 127 425
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0