Wybrane dane finansowe 2003

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 397 437
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 499
Zysk (strata) brutto 2 772
Zysk (strata) netto 1 236
Aktywa razem 109 800
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 359
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 82 198
Kapitał własny 23 198
Kapitał zakładowy 330
Liczba akcji
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję