Wybrane dane finansowe 2005 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2005
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 470 610
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 505
Zysk (strata) brutto 8 790
Zysk (strata) netto 7 022
Aktywa razem 197 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165 699
Zobowiązania długoterminowe 146
Zobowiązania krótkoterminowe 161 890
Kapitał własny 31 658
Kapitał zakładowy 383
Liczba akcji
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję