Wybrane dane finansowe - 2007 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 559 865
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 059
Zysk (strata) brutto 8 598
Zysk (strata) netto 8 637
Aktywa razem 264 868
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 139 609
Zobowiązania długoterminowe 579
Zobowiązania krótkoterminowe 139 030
Kapitał własny 125 259
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 55 400 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0