Wybrane dane finansowe - 2006 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 307 836
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 786
Zysk (strata) brutto 6 139
Zysk (strata) netto 4 949
Aktywa razem 178 546
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 920
Zobowiązania długoterminowe 590
Zobowiązania krótkoterminowe 106 330
Kapitał własny 71 624
Kapitał zakładowy 66 536
Liczba akcji [w szt.]
44 357 250
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0