Wybrane dane finansowe - 2018 r.

  w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 384625
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 270
Zysk (strata) brutto 5 403
Zysk (strata) netto 4 484
Aktywa razem 178 861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 848
Zobowiązania długoterminowe 2 056
Zobowiązania krótkoterminowe 46 676
Kapitał własny 132 188
Kapitał zakładowy 83 100
Liczba akcji [w szt.] 13 662 337
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
-